stm32f1-easy
SL Giá
1 400,000đ
10 380,000đ
25 360,000đ
50 340,000đ
Qty
400,000đ
rfid-readerwriter
SL Giá
1 325,000đ
10 308,750đ
100 286,000đ
500 273,000đ
Qty
325,000đ
rfid-cr95hf-easy
SL Giá
1 175,000đ
10 166,250đ
100 157,500đ
250 148,750đ
500 140,000đ
Qty
175,000đ
gps-max-7-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
gps-l70-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
gps-l80-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
arduino-uno-easy-shield
SL Giá
1 100,000đ
10 90,000đ
50 85,000đ
100 80,000đ
Qty
100,000đ
sg8v1-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
gsmgprs-m95-easy
SL Giá
1 580,000đ
10 551,000đ
25 522,000đ
50 493,000đ
Qty
580,000đ
gps-l70-easy
SL Giá
1 400,000đ
10 360,000đ
50 340,000đ
100+ 320,000đ
Qty
400,000đ
pic-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
pic-easy-r1
SL Giá
1 300,000đ
10 270,000đ
50 255,000đ
100+ 240,000đ
Qty
300,000đ
relay-easy
SL Giá
1 70,000đ
10 66,500đ
25 63,000đ
50 59,500đ
Qty
70,000đ
32f429idiscovery
32F429IDISCOVERY
Discovery kit for STM32 F429/439 lines
View more
Mã Sản phẩm: 32F429IDISCOVERY
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 995,000đ
10 990,000đ
25 985,000đ
50 980,000đ
Qty
995,000đ
stm32f4-discovery
STM32F4-Discovery
Discovery kit for STM32 F4 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F4-Discovery
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 430,000đ
10 425,000đ
25 420,000đ
50 415,000đ
Qty
430,000đ
stm32f3-discovery
STM32F3-Discovery
Discovery kit for STM32 F3 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F3-Discovery
Nhà sản xuất: 21
SL Giá
1 390,000đ
10 385,000đ
25 380,000đ
50 375,000đ
100+ 370,000đ
Qty
390,000đ
stm8l-discovery
SL Giá
1 405,000đ
10 400,000đ
25 395,000đ
50 390,000đ
Qty
405,000đ
stm8s-discovery
SL Giá
1 325,000đ
10 320,000đ
25 315,000đ
50 310,000đ
Qty
325,000đ
arduino-due-r3
Arduino Due R3
Arduino Due Rev3 (Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Due R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 455,000đ
10 450,000đ
50 445,000đ
100 440,000đ
Qty
455,000đ
arduino-mega2560-r3
Arduino Mega2560 R3
Arduino Mega2560 Rev3 (ATmega2560 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: ARDUINO.MEGA2560.R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 310,000đ
10 305,000đ
50 300,000đ
100 295,000đ
Qty
310,000đ
arduino-leonardo-r3b
Arduino Leonardo R3B
Arduino Leonardo Rev3B ( ATmega32u4 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Leonardo R3B
Nhà sản xuất: 0
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
arduino-uno-r3
Arduino UNO R3
Arduino Uno Rev.3 (ATmega328P MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino UNO R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
w5100_shield
W5100_Shield
W5100 Ethernet Shield for Arduino
View more
Mã Sản phẩm: W5100_Shield
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 185,000đ
10 180,000đ
50 175,000đ
100 170,000đ
Qty
185,000đ
FEATURED MANUFACTURERS