Quectel M66 Open CPU điều khiển thiết bị ...

Bài viết hướng dẫn người sử dụng thực hiện ứng dụng điều khiển thiết bị qua Bluetooth sử dụng giải pháp ...

Định vị Google Map qua SMS sử dụng STM32F1 ...

Ứng dụng kết hợp sản phẩm STM32F1 Easy, GSM/GPRS M95 Easy và GPS Max-7C Easy của AT-COM.

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 ...

Ứng dụng kết hợp sản phẩm SG8V1 Easy + GSM/GPRS M95 Easy + GPS L70 Easy R2 của AT-COM