Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
reel-led-3528-red
LEDSL3528-60R SMD 3528 LED Strip light - RED
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 Red
SMD 3528 LED Strip light - RED
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60R
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1
reel-led-3528-green
LEDSL3528-60G SMD 3528 LED Strip light - Green
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 Green
SMD 3528 LED Strip light - Green
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60G
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1
reel-led-3528-blue
LEDSL3528-60B SMD 3528 LED Strip light - Blue
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 Blue
SMD 3528 LED Strip light - Blue
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60B
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1
reel-led-3528-yellow
LEDSL3528-60Y SMD 3528 LED Strip light - Yellow
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 Yellow
SMD 3528 LED Strip light - Yellow
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60Y
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1
reel-led-3528-w-white
LEDSL3528-60WW SMD 3528 LED Strip light-Warm White
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 W-White
SMD 3528 LED Strip light-Warm White
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60WW
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1
reel-led-3528-white
LEDSL3528-60W SMD 3528 LED Strip light - Pure White
Taiwan
Out-stock
Reel Led 3528 White
SMD 3528 LED Strip light - Pure White
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60W
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
Min: 1