Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
socket-2mm-black-banana
BS-102L-B 2mm Banana Panel Socket, Black
Out-stock
Socket 2mm Black Banana
2mm Banana Panel Socket, Black
Mã Sản phẩm: BS-102L-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
socket-2mm-blue-banana
BS-102L-BL 2mm Banana Panel Socket, Blue
Out-stock
Socket 2mm Blue Banana
2mm Banana Panel Socket, Blue
Mã Sản phẩm: BS-102L-BL
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
socket-2mm-green-banana
BS-102L-G 2mm Banana Panel Socket, Green
Out-stock
Socket 2mm Green Banana
2mm Banana Panel Socket, Green
Mã Sản phẩm: BS-102L-G
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
socket-2mm-red-banana
BS-102L-R 2mm Banana Panel Socket, Red
Out-stock
Socket 2mm Red Banana
2mm Banana Panel Socket, Red
Mã Sản phẩm: BS-102L-R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
socket-2mm-yellow-banana
BS-102L-Y 2mm Banana Panel Socket, Yellow
Out-stock
Socket 2mm Yellow Banana
2mm Banana Panel Socket, Yellow
Mã Sản phẩm: BS-102L-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-black-banana
A-1.010-B 2mm Banana Plug Gold - Black
Out-stock
Jack 2mm Black Banana
2mm Banana Plug Gold - Black
Mã Sản phẩm: A-1.010-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-blue-banana
A-1.010-BL 2mm Banana Plug Gold - Blue
Out-stock
Jack 2mm Blue Banana
2mm Banana Plug Gold - Blue
Mã Sản phẩm: A-1.010-BL
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-red-banana
A-1.010-R 2mm Banana Plug Gold -Red
Out-stock
Jack 2mm Red Banana
2mm Banana Plug Gold -Red
Mã Sản phẩm: A-1.010-R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-yellow-banana
A-1.010-Y 2mm Banana Plug Gold -Yellow
Out-stock
Jack 2mm Yellow Banana
2mm Banana Plug Gold -Yellow
Mã Sản phẩm: A-1.010-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-black-s-banana
A-1.008-B 2mm Banana Plug,Stackable, Black
Out-stock
Jack 2mm Black S-Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Black
Mã Sản phẩm: A-1.008-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
Qty Price
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-blue-s-banana
A-1.008-BL 2mm Banana Plug,Stackable, Blue
Out-stock
Jack 2mm Blue S-Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Blue
Mã Sản phẩm: A-1.008-BL
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
Qty Price
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-green-s-banana
A-1.008-G 2mm Banana Plug,Stackable, Green
Out-stock
Jack 2mm Green S- Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Green
Mã Sản phẩm: A-1.008-G
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
Qty Price
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-red-s-banana
A-1.008-R 2mm Banana Plug,Stackable, Red
Out-stock
Jack 2mm Red S- Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Red
Mã Sản phẩm: A-1.008-R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
Qty Price
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-yellow-s-banana
A-1.008-Y 2mm Banana Plug,Stackable, Yellow
Out-stock
Jack 2mm Yellow S- Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Yellow
Mã Sản phẩm: A-1.008-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
Qty Price
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
Min: 1
jack-2mm-green-banana
A-1.010-G 2mm Banana Plug Gold - Green
China
Out-stock
Jack 2mm Green Banana
2mm Banana Plug Gold - Green
Mã Sản phẩm: A-1.010-G
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
Min: 1