Research & Development

Định vị Google Map qua SMS sử dụng STM32F1 Easy + Quectel M95 (GSM) + Ublox MAX-7C (GPS)

Quectel M66 Open CPU điều khiển thiết bị qua Bluetooth

Quectel M66 Open CPU điều khiển và giám sát thiết bị qua tin nhắn SMS

Định vị Google Map qua SMS sử dụng STM32F1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L70 (GPS)

Đọc thẻ RFID ISO15693 13.56MHz dùng STM32F1 + CR95HF Easy xuất dữ liệu ra UART và LCD

Đọc thẻ RFID 13.56MHz ISO15693 hiển thị LCD sử dụng Arduino UNO + ST CR95HF

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L70 (GPS)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + Ublox MAX-7C (GPS)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L80 (GPS)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng Microchip PIC18F87J50 + Quectel M95 (GSM) + L80 (GPS)