Research & Development

Định vị Google Map qua SMS sử dụng Arduino UNO + SIMCOM SIM908 (GSM + GPS)

Điều khiển và giám sát thiết bị qua SMS sử dụng Arduino UNO + SIMCOM SIM900A (GSM)

Hướng dẫn nạp Bootloader cho vi điều khiển Atmega328 trên board Arduino UNO R3

Giám sát nhiệt độ qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + SIMCOM SIM900A (GSM)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + SIMCOM SIM908 (GSM + GPS)

Giám sát nhiệt độ qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + Quectel M95 (GSM)

Điều khiển và giám sát thiết bị qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + Quectel M35 (GSM)

Quét thẻ tag RFID sử dụng board RFID Reader Easy lập trình với PIC Easy R1 ứng dụng USB HID Bootloader

Hướng dẫn test GPS L70 Easy sử dụng phần mềm MT3339 PC Tool v1.3

Hướng dẫn test Breakout M35 (Call, SMS, UART) sử dụng phần mềm QNavigator