GSM/GPRS - GPS

Định vị Google Map qua SMS sử dụng STM32F1 Easy + Quectel M95 (GSM) + Ublox MAX-7C (GPS)

Quectel M66 Open CPU điều khiển thiết bị qua Bluetooth

Quectel M66 Open CPU điều khiển và giám sát thiết bị qua tin nhắn SMS

Định vị Google Map qua SMS sử dụng STM32F1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L70 (GPS)

Đọc thẻ RFID 13.56MHz ISO15693 hiển thị LCD sử dụng Arduino UNO + ST CR95HF

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L70 (GPS)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + Ublox MAX-7C (GPS)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng SG8V1 Easy + Quectel M95 (GSM) + L80 (GPS)

Hướng dẫn test GPS L70 Easy sử dụng phần mềm MT3339 PC Tool v1.3

Hướng dẫn test Breakout M35 (Call, SMS, UART) sử dụng phần mềm QNavigator