PIC Development Boards

Đọc thẻ RFID ISO15693 13.56MHz dùng STM32F1 + CR95HF Easy xuất dữ liệu ra UART và LCD

Định vị Google Map qua SMS sử dụng Microchip PIC18F87J50 + Quectel M95 (GSM) + L80 (GPS)

Giám sát nhiệt độ qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + SIMCOM SIM900A (GSM)

Định vị Google Map qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + SIMCOM SIM908 (GSM + GPS)

Giám sát nhiệt độ qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + Quectel M95 (GSM)

Điều khiển và giám sát thiết bị qua SMS sử dụng Microchip PIC18F4550 + Quectel M35 (GSM)

Quét thẻ tag RFID sử dụng board RFID Reader Easy lập trình với PIC Easy R1 ứng dụng USB HID Bootloader

Ứng dụng thuật toán PID trong điều khiển tốc độ động cơ

Điều khiển nhiệt độ lò nhiệt bằng thuật toán PID sử dụng PIC 16F877A và cảm biến nhiệt PT100

Mạch đếm sản phẩm từ 000 đến 999